ईश्वर सर्वव्यापी असे मानले …

ईश्वर सर्वव्यापी असे मानले जाते. परंतु सध्या कोरोना सर्वव्यापी झालेला दिसतो. ह्या नवं ईश्वराला प्रणाम. कोरोनाची पॅंडेमिक किती बळी घेऊन संपणार आहे हे …

ईश्वर सर्वव्यापी असे मानले …

Published by rpnn

CHAIRMAN MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL MAHARADHTRA INDIA

%d bloggers like this: